Call Now , โทร. 094 620 5134


TRANSPORT SERVICE | อัตราค่าโดยสารเหมาจ่าย
* ราคาข้างต้น เป็นราคาเหมาส่งเที่ยวเดียว หากต้องการไป-กลับ หรือเหมาท่องเที่ยวทั้งวัน กรุณาสอบถามพนักงาน หรือที่ Call Center
* ราคา รวมค่าน้ำมัน และคนขับ และ จอดตรงจุดหมายปลายทางที่ตกลงกันไว้เท่านั้น (กรณีต่างจังหวัด หากมิได้ตกลงกัน ให้ใช้ที่ว่าการอำเภอเป็นหลัก)
* หากตกลงราคา และจุดหมายปลายทาง เลยจากจุดที่กำหนด รัศมีเกิน 2 กิโลเมตร , ต้องใช้ราคามิเตอร์ นับจากจุดที่ตกลงไว้ หรือตามแต่ตกลงกับคนขับ
* ราคาเหมา ต่างจังหวัด ที่ไม่รวมอยู่ในราคาข้างต้น สอบถามได้ที่ Call center
* รถ แท๊กซี่ เป็นรถยนต์ขนาดมาตรฐาน 3 ที่นั่งผู้โดยสาร และ 1 ที่เก็บสำภาระ (สามารถนั่งเกินจำนวนที่นั่งได้ แต่ กรุณา เรียกรถมากกว่า 1 คัน หากท่านมีสัมภาระจำนวนมาก)
* ข้อมูลการชำระเงิน โปรดติดต่อ Call Center