Admin Menu : เมนูผู้ดูแลระบบ
ประกาศข่าวสาร หน้าเว็บ ข้อมูล ราคาเหมา ข้อมูล/ราคา แหล่งท่องเที่ยว ผู้ดูแลระบบ
บันทึกงาน หัวข้อ ประเภทราคา พนักงาน ข้อมูล ฐานลูกค้า
ไลน์ Call Center ปักหมุด ราคาพื้นที่
การเงิน สรุปผลการเงิน